Szkoła promująca zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

       

     Koncepcja Szkół Promujących Zdrowie powstała w Europie w połowie lat 80-tych Polska

 

rozpoczęła realizację programu w roku 1990. W2006 roku do Europejskiej Sieci Szkół

 

Promujących Zdrowie należały już 43 kraje, a w Polsce  sieci szkół istniały we wszystkich 16 województwach, było ich ok. 1200.

 

 

Działania podczas tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie są ukierunkowane na:

 

1. kształtowanie u ludzi zachowań prozdrowotnych,

 

2.  wywoływanie sprzyjających zmian w środowisku życia.

 

                       

 

 

Działania Szkoły Promującej Zdrowie zawierają sięw 5 standardach pracy:


-standard I - SZ P Z pozwala swoim członkom ( w tym rodzicom) zrozumieći zaakceptować koncepcję Szkół Promujących Zdrowie,

 

-standard II - Sz P Z zarządza projektami w dziedzinie zdrowia w sposób sprzyjający:
     -uczestnictwu, partnerstwu i wspóldziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności
       lokalnej,
     -skuteczności długofalowych działań,


- standard III -Sz P Z prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększania jej jakości i skuteczności,


-standard IV- Sz P Z twory odpowiedni klimat społeczny,


- standard V- Sz P Z tworzy środowisko sprzyjające bezpieczeństwu, zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów o pracowników.